Jan Pivec - autobibliografie  s odkazy na vybrané tituly:

 

Pivec,J., 1985: Některé transformační procesy slunečního záření ve smrkových monokulturách. In: Prax.,A.,1985: Koloběh vody a tok energie ve smrkových ekosystémech nižších vegetačních stupňů. ZZ DÚ VI-2-3/09, Brno, VŠZ LF ÚEL, s.141-182                                                       

Pivec,J., Kučera,J.,1986: Some transformation processes of solar radiation in a spruce monoculture and on a clear cutting area on certain days. Ekológia (ČSSR), Vol.5, No.3, p.261-269                                           

Vašíček,F., Pivec,J.,1986: Tepelné a teplotní poměry přehradní nádrže Nové Mlýny, rok 1982. Vodní hospodářství, sv.36, č.1, s.5-8              

Pivec.J., 1987: Bioklimatické poměry na pasece Rájec. In: kolektiv autorů, 1987: Smrkové ekosystémy nižších vegetačních stupňů, jejich funkce a stabilita v podmínkách intenzivní antropické zátěže. ZZ KE HÚ VI-4-3, Brno, VŠZ LF ÚEL, s.5-23                   

Pivec,J., 1990: Transformace sluneční energie dospělým smrkovým porostem a vzrostlou lesní pasekou v podmínkách nižšího vegetačního stupně. ZZ SE VI-4-3/01-2, Brno, VŠZ LF ÚEL, stran 40    

Vašíček,F., Pivec,J.,1991: The meteorological conditions in southern Moravia following the control of flooding in the floodplain forests. In: Penka,M.,Vyskot,M.,Klimo,E.,Vašíček,F., 1991: Floodplain forest ecosystem II. Academia Praha, Elsevier, p.75-80

Vašíček,F., Pivec,J.,1991: The microclimate of the floodplain forests. In: Penka,M.,Vyskot,M.,Klimo,E.,Vašíček,F., 1991: Floodplain forest ecosystem II. Academia Praha, Elsevier, p.97-102

Pivec,J., 1991: Vývoj a porovnání základních meteorologických jevů ve smrkové monokultuře a na vzrostlé lesní pasece. Lesnictví, 37(1),s.33-47

Pivec,J., 1992: Seasonal course of albedo as an indicator of leaf development in a floodplain forest. Ekológia (ČSFR), Vol.11, No.1, p.13-19

Pivec,J., 1993: Porovnání skutečné evapotranspirace lužního lesa na jihu Moravy 6 a 15 let po pravidelných záplavách. Lesnictví-Forestry, 39 (5), s.187-191

Pivec,J., 1994: Utilization of energy disposable for the floodplain forest ecosystem within the growing season. Ekológia (Bratislava), Vol.13, No.3, p.263-282

Pivec,J., 1994: Vývoj mikroklimatu smrkové monokultury. Les, 73(8), s.7-8

Pivec,J., 1995: Hodnotová analýza lesních porostů. Lesnická práce, 10, s.20-21     

Pivec,J., 1998: Sezónní a denní variabilita složek energetické bilance v lužním lese. Doktorandská DP, PřF UP v Olomouci, stran 71

Pivec,J., 1999: Meteorologické, klimatologické a agroklimatické hodnocení zadaných lokalit. Výroční zpráva za rok 1999 projektu MZe  EP 096 000 64 54, stran 59 

Pivec,J., 2001: Srážkové poměry letošního léta. Sborník "Výzkumné trendy v agrotechnice a meteorologii", ČZU Praha, s.68-69

Pivec,J., 2001: Vývoj počasí na počátku letošního jara na příkladu vybraných meteorologických charakteristik z Českobrodska. Agro VI (6), s.36-37

Pivec,J., 2002: A short term floodplain and spruce forests response example to the evaporational demands in Moravia in different years. Journal of Forest Science VII (48), p.326-333 

Pivec,J., 2002: Analysis of the energetic exchange processes within the two different forest ecosystems. Ekológia – Bratislava XXI (1), p.38-49

Pivec,J., 2002: Odchylky průměrných měsíčních teplot vzduchu od normálu a procenta normálu měsíčních úhrnů srážek v ČR v roce 2001. Agro VII (4), s.58-59           

Pivec,J., 2002: Srážkové poměry loňského léta. Agro VII (1), s.48-49

Pivec,J., 2002: Odchylky teplot vzduchu a srážek od normálu spolu s vlhkostí půdy v období přelomu let 2001-2002 na příkladu z Českobrodska. Agro VII (6), s.51          

Brant,V., Pivec,J., 2002: Vliv rostlinného pokryvu na teplotu a vlhkost půdy. Fakultní konference "Setrvalý rozvoj rostlinné a živočišné produkce - cesta k rozvoji českého venkova.“, ČZU - AF Praha, s.12

Pivec,J., 2002: Měření dynamiky půdní vlhkosti TDR zjednodušenou metodou. Poster na fakultní konferenci "Setrvalý rozvoj rostlinné a živočišné produkce - cesta k rozvoji českého venkova.“, ČZU - AF Praha, s. 139

Pivec,J., 2002: Porovnání klimatické regionalizace ČR podle Moravce - Votýpky (1998) a Quitta (1971). In: Viewegh, J. (ed.) - Problematika lesnické typologie IV. Sborník referátů ze semináře, ČZU, Praha, s. 26-27, + CD

Brant,V., Pivec,J., 2002: Vliv vegetačního pokryvu orné půdy uváděné do klidu na teplotu a vlhkost půdy. Seminář "Vliv abiotických a biotických stresů na vlastnosti rostlin", 13.XI., ČZU - AF Praha, s. 27-31

Pivec,J., 2003: Odchylky průměrných měsíčních teplot vzduchu od normálu a procenta normálu měsíčních úhrnů srážek v ČR v roce 2002. Agro VIII (3), s.96

Hamouz,K., Pivec J., 2003: Netkaná textilie potvrdila svou účinnost při pěstování raných brambor. Agro VIII (8), s. 26-27

Hamouz,K., Pivec,J., 2003: Vliv netkané textilie na tvorbu výnosu raných brambor. Sborník z veděckej konferencie „Udržatělné poĺnohospodárstvo a rozvoj vidieka“, 25-26.IX., SPU v Nitre, s.123-125 

Hamouz,K., Pivec,J., Dvořák,P., Čepl,J., 2003:  Účinnost netkané textilie při pěstování raných brambor. Úroda LI (10), s. 7-8

Hamouz,K., Pivec,J., Dvořák,P., 2004: Pěstování raných brambor pod netkanou textilií. Agro IX (3), s. 62-64

Hamouz,K., Dvořák,P., Pivec,J., 2004: Bramborám svědčí netkaná textilie. Zemědělec, XII (21), s. 12-13

Dvořák,P., Hamouz,K., Čepl,J., Pivec,J., 2004: The non-woven fleece as an implement for acceleration of early potatoes harvest. Scientia Agriculturae Bohemica, XXXV (4), p. 127-130

Pivec,J., 2004: Odchylky průměrných měsíčních teplot vzduchu od normálu a procenta normálu měsíčních  úhrnů srážek v ČR v roce 2003. Agro IX (3), s.108-110

Pivec,J., 2004: Přehled internetových informačních zdrojů v oboru meteorologie. Naděžda Skleničková - Praha, stran 123

Pivec,J., Brant,V., 2004: Vliv rozdílných vegetačních pokryvů na denní dynamiku objemové vlhkosti v horních 20 cm půdy. Seminář „Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin “, 15.IX., ČZU - AF Praha, s.156-163

Pivec,J., 2004: Sezónní a denní variabilita složek energetické bilance v lužním lese. Naděžda Skleničková - Praha, stran 71

Pivec, J., Hamouz, K., 2004: Příklad účinnosti použití netkané textilie při pěstování brambor. Agro IX (11/12), s. 61-62

Pivec, J., Brant, V., 2005: Evapotranspirační nároky vybraných stanovišť na území České republiky. Agro X (11/12), s. 24-26

Pivec, J., Brant, V., 2005: Simplified method of pore water movement estimation through the soil upper layers. Sborník „EKOTREND 2005“, 30.VIII., Jihočeská univerzita v Č.Budějovicích, Zemědělská fakulta, p. 36

Pivec, J., Moravec, D., Brant, V., 2005: Stanovení evapotranspiračních požadavků krajiny na příkladu 3D modelu ČR. Sborník „Hydrologie malého povodí 2005“, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Praha, s. 253-255

Pivec, J., Brant. V., 2005: Zhodnocení evapotranspiračních nároků vybraných stanovišť na území České republiky v letech 2000 až 2004. Agro X (7), s. 62-63

Pšeničková, P., 2006: Porovnání klimatické regionalizace ČR Kurpelové a Končeka. Bakalářská práce, ČZU v Praze, FAPPZ - KAB, stran 48

Pivec, J.,  Brant, V., Moravec, D., 2006: Analysis of the potential evapotranspiration demands in the Czech Republic between 1961–1990. Biologia, Bratislava, 61/Suppl. 19: p.294-299

Pivec, J., Brant. V., 2006: Porovnání závislosti průběhu transpirace kukuřice na povětrnostních vlivech stanoviště. Sborník referátů z konference: „Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2006“,17.5.2006 v Praze, ČZU v Praze, s. 279 – 283.

Brant, V., Neckar, K., Fuksa, P., Pivec, J., Venclova, V., 2006:  Development of weediness in different summer intercrop stands. Journal of Plant Diseases and Protection, Special Issue 20: p. 309 – 316 

Brant, V., Pivec, J., Neckář, V., Venclová, V., 2007: Effect of crop row spacing and environmental factors on weed development. Symposium Book of Abstracts: XIV. European Weed Research Society Symposium Hamar, Norway, 18.-21. June 2007, Oslo, p.90

Brant, V., Pivec, J., Neckář, V., Venclová, V., 2007: Actual water consumption by the chosen weeds of Asteraceae family on the mature stage of development depending on environmental conditions. Symposium Book of Abstracts: XIV. European Weed Research Society Symposium, Hamar, Norway, 18-21 June 2007, Oslo, p.171

Brant, V., Pivec, J., Bečka, D., 2007: Transpirace liniové a hybridní odrůdy řepky ozimé v závislosti na vybraných abiotických faktorech prostředí. Sborník referátů z konference: „Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2007“,21.-23.5.2007 v Praze, VÚRV Praha Ruzyně, s. 123 – 126.

Pivec, J., Brant. V., 2008: Vybrané abiotické faktory prostředí ve vztahu k produktivitě agroekosystémů a mikroklimatu porostů. Nové AGRO I (3), s. 25 – 31.

Pivec, J., Brant, V., 2008: Skutečná spotřeba vody vybranými kulturními a plevelnými druhy rostlin stanovená v polních podmínkách. Sborník referátů z konference: „Hydrologie malého povodí 2008", 23.-24.04.2008 Praha, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. Praha, s. 241 – 246

Pivec, J., 2008: Educational programme of the road weather principles subject which is lectured in the Czech University of Life Sciences Prague. International Road Weather Conference, 14. - 16. May, Prague

Pivec, J., Brant, V., Bečka, D., 2009: The influence of weather conditions on the sap flow of Brassica napus L. during the fructification and maturation stages. Ekológia (Bratislava), Vol 28, No 1, p.4351

Brant,V., Neckář,K., Pivec,J., Duchoslav,M., Holec,J., Fuksa,P., Venclová,V., 2009: Competition of some summer catch crops and volunteer cereals in the areas with limited precipitation. PLANT SOIL ENVIRON., 55, 2009 (1): p.17–24

Pivec, J., Brant, V., 2009: The Actual Consumption of Water by Selected Cultivated and Weed Species of Plants and the Actual Values of Evapotranspiration of the Stands as Determined Under Field Conditions. Soil & Water Res., 4, 2009 (Special Issue 2): p.39–48

Pivec, J., Brant, V., 2010: Evapotranspiration demands of Zea mays crops under the precipitation shortage conditions. In Czech only: Evapotranspirační nároky porostů Zea mays v podmínkách s nedostatkem srážek. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2010. 10.-11.2.2010, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, VÚRV Praha – Ruzyně, s. 273-276. ISBN: 978-80-213-2048-2

Pivec, J., Brant, V., Hamouzová, K., Satrapová, J., 2010: Herbicide efficacy evaluation using sap flow method. In: Proceedings 15th EWRS Symposium, Kaposvár 12-15 July 2010, s. 294. ISBN: 978-963-9821-24-8

Pivec, J., Brant, V., Hamouzová, K., Satrapová, J., 2010: Evaluation of the effect of herbicides based on the transpiration flow changes in plants. In Czech only: Hodnocení účinku herbicidů na základě změn transpiračního toku rostlin. In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2010. 10.-11.2.2010, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, VÚRV Praha – Ruzyně, s. 156-159. ISBN: 978-80-213-2048-2

Brant, V., Kasal, P., Pivec, J., Neckář, K., Fuksa, P., 2010: Biomass production of stubble catch crops in the different production areas. In Czech only: Produkce biomasy strniskových meziplodin v rozdílných výrobních oblastech. Agromanuál, roč. 5, č. 8, s.59 - 63. ISSN 1801-7673

Brant, V., Pivec, J., Hamouzová, K., Procházka, L., 2010: Water demands of sorghum and maize under the field conditions. In Czech only: Vláhové nároky čiroku a kukuřice v polních podmínkách. Syninfo, č. 9-10, s. 9 - 11

Pivec, J., Brant, V., Bečka, D., 2011: Consumptive use of water  in Brassica napus L. from flowering to ripening stage under rainless region conditions. IRRIGATION AND DRAINAGE, Vol. 60, No. 4, p. 493-498

Brant, V., Pivec, J.,Fuksa, P., 2011: Biomass and energy production of catch crops in areas with deficiency of precipitation during summer period in central Bohemia. BIOMASS & BIOENERGY, Vol. 35, No. 3, p.1286-1294

Pivec, J., Brant, V.,  Hamouzová, K., 2011: Evapotranspiration and transpiration measurements on crops and weed species by Bowen ratio and sapflow methods under the rainless region conditions. In:  Gerosa, G.: Evapotranspiration - From Measurements to Agricultural and Environmental Applications. InTech, p.125-140, ISBN 978-953-307-512-9

Brant, V., Pivec, J.,Neckář, K., 2011: The influence of soil tillage on bulk soil moisture during the vegetation. In Czech only: Vliv zpracování půdy na její vlhkost během vegetace. Úroda, č.7, s. 74-76

Zábranský, P., Brant, V., Pivec, J.,Kroulík, M., Procházka, L., 2011: Splash erosion values in the Zea mays and Sorghum bicolor crops. In Czech only: Hodnoty kapkové eroze v porostech Zea mays a Sorghum bicolor. Sborník příspěvků semináře Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 2011" v Praze 7.12.2011, s. 70-75, ISBN 978-80-213-2239-4

Zábranský, P., Pivec, J., Soukup, J., Brant, V., 2011: The determination of evapotranspiration demands of Zea mays and Sorghum bicolor. IX International Conference of Ph.D. Students of Experimental Plant Biology, Charles University in Prague, Bulletin of Czech Experimental Plant Biology, Vol. 11, No. 2, p.61-62, ISSN 1213-6670

Brant, V., Pivec, J., Hamouzová, K., Zábranský, P., 2012: Modelled determination of the herbicide efficacy evaluation using the sap flow method. Proceedings of the 6th International Weed Science Congress, Hangzhou, China 17-22 June 2012, p.146-147

Brant, V., Pivec, J., Zábranský, P., Hakl, J., 2012:  Water consumption by Asteraceae weeds under field conditions. Weed Biology and Management, Vol.12, Issue 2, p.71-83

Brant, V., Pivec, J., Hamouzová, K., Zábranský, P., Satrapová, J., Škeříková, M., 2014: Weed Determination of the influence of herbicides on dicotyledons plant transpiration using the sap flow method. Plant, Soil and Environment, Vol. 60, No. 12, p.562-568

Zábranský, P.,Pivec, J., Brant, V., Kroulík, M., Škeříková, M., 2015: The values of crop coefficients and Bowen ratio of field crops in areas with insufficient precipitation in Central Europe. IRRIGATION AND DRAINAGE, Volume 64, Issue 2, p. 253-262

Brant, V., Pivec, J., Zábranský, P., Škeříková, M., Kroulík, M., 2015: Water demands of maize crops in areas under the rainfall deficit. In Czech only:  Vláhové nároky kukuřice v oblastech s nedostatkem srážek. Agromanuál, roč. 10, č. 4, s.108 - 111. ISSN 1801-7673

Brant, V., Pivec, J., Zábranský, P., Kroulík, M., 2015: Water demands of cereal crops in areas under the rainfall deficit. In Czech only: Vláhové nároky porostů obilnin v oblastech s nedostatkem srážek. Agromanuál, roč. 10, č. 8, s.81 - 83. ISSN 1801-7673